Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie 1916-1949

W dniu 12 listopada 2019 r. w Sali Czarnej Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie odbyła się promocja książki Anny Jeziorkowskiej-Polakowskiej i dh. hm. Stanisława Jana Dąbrowskiego „Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie 1916-1949”, z udziałem autorów, głównego wydawcy Juliana Maharego ze Szwajcarii, przedstawiciela współwydawcy: Witolda Dąbrowskiego z Teatru NN, głównego recenzenta książki dr. hab. Emila Horocha – profesora UMCS, przedstawicieli lubelskich środowisk naukowych zainteresowanych tą tematyką, Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, środowiska lubelskich rotarian m.in. prezesa lubelskiego oddziału SDRP red. Stanisława Wojnarowicza i komendantów Chorągwi Lubelskiej ZHP: dh. hm. Tomasza Sycha i jego zastępcy dh. hm. Edwarda Nakoniecznego.

Spotkanie prowadzili: Marek Gromaszek i Witold Dąbrowski przedstawiając na wstępie jej uczestników:

- dr Anna Jeziorkowska-Polakowska – pracownik naukowy Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego oraz Pracowni Literatury Polsko-żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Autorka książek i artykułów z zakresu literatury polsko-żydowskiej.

- mgr Stanisław Jan Dąbrowski – redaktor, publicysta z zakresu historii harcerstwa na Lubelszczyźnie (przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi Lubelskiej ZHP), Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza Polskiego i Ligi Obrony Kraju a także życia kulturalnego miasta Lublin. Były pracownik lubelskich placówek kultury i instytucji artystycznych, dyrektor wydziałów w Urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim, harcmistrz, rotarianin.

- dr Julian Mahari – ekonomista, prof. na Wydz. Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i wydawca kilkudziesięciu książek i artykułów w czasopismach międzynarodowych, rotarianin.

- dr hab. Emil Horoch – prof. na Wydziale Humanistycznym Instytutu Historii Najnowszej UMCS w Lublinie. Autor kilkudziesięciu opracowań, referatów i artykułów naukowych z zakresu historii najnowszej, szczególnie dotyczących Lubelszczyzny; promotor i recenzent prac doktorskich i magisterskich.

Autorzy wypowiadali się na temat przedstawianej książki, jej zawartości, źródeł inspiracji, zebranych materiałów archiwalnych, procesu tworzenia, problemów wydawniczych itp. Prof. Horoch próbował określić wartość naukowo-historyczną opracowania podkreślając jej pionierskość i zachęcając autorów do dalszych prac w tym kierunku, deklarując swą pomoc merytoryczną. Natomiast Julian Machari opowiadał o tym, jak rodziła się w nim tęsknota za krajem jego przodków, jak znalazł się w Polsce i Lublinie, jak rodziły się jego przyjaźnie i rotariańska nieoparta chęć czynienia dobra. Jak mówili „na gorąco” jej uczestnicy spotkanie było bardzo interesujące, odkrywające przed słuchaczami i czytelnikami promowanej książki zupełnie nieznane obrazy życia społecznego przedwojennego Lublina, jego mieszkańców, dla których przynależność narodowa i religijna równała się z nieuchronną zagładą w krematoriach Majdanka, Bełżca, Sobiboru. Dochód ze sprzedaży książek ma być przeznaczony na projekt charytatywny realizowany od dwóch lat przez Klub Rotary Lublin-Centrum – zakup pomp do żywienia poza jelitowego.

Po spotkaniu, wszyscy jego uczestnicy zostali zaproszeni przez Juliana Macharego na poczęstunek do restauracji „Hades-Szeroka” podtrzymującej tradycję starej dobrej kuchni żydowskiej oraz obdarowani przez wydawcę egzemplarzami promowanej książki.

SJD

Zdjęcia: Arch. Clubu Rotary Lublin-Centrum.

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo