Alojzy Leszek Gzella

20 marca 2024 r. w wieku 92 lat odszedł

 ROTARY Lublin Gzella Alojzy

Alojzy Leszek Gzella

 

Gubernator polskiego Dystryktu 2230 (1998/99), rozszerzonego w następnych latach o Ukrainę i Białoruś, Prezydent Klubu Lublin (1991/92).

Dziennikarz, wieloletni z-ca sekretarza „Kuriera Lubelskiego” i red. naczelny „Dziennika Wschodniego”. Harcmistrz, członek Kręgu Instruktorów i Seniorów „Szaniec” Hufca ZHP Lublin, członek Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

Ur. 19.06.1932 r. w Pelplinie. W czasie wojny w 1944 r. w Warszawie – członek Harcerskiej Poczty Powstańczej, ps. Kos, w drużynie im. T. Kościuszki „Jurka Białego” (Jerzego Filińskiego) w hufcu Warszawa - Śródmieście - Południe przy ul. Wilczej 41.

Po wojnie - sekretarz Komendy Hufca w Lubawie (1947-1948); absolwent KUL - Wydz. Filologii Polskiej; kierownik Referatu Harcerskiej Służby Informacyjnej KH Lublin-Wschód (1957-58); drużynowy DH im. Szarych Szeregów w SP 11 przy ul. Bronowickiej w Lublinie (1957-59); instr. Sekcji Programowej Akcji Młodzieżowej Chorągwi Lubelskiej (1960); czł. Wydz. Propagandy Chor. Lub. (1972>); czł. Rady Instruktorskiego Kręgu Dziennikarskiego przy KCh Lub. (<1978>); czł. Wydz. Kultury i Propagandy Chor. Lub. (1978>); red. harcerskiego dodatku tygodniowego „Na tropie” (1957-1981) w „Kurierze Lubelskim”.

Był w gronie założycieli i pierwszych pracowników „ Kuriera Lubelskiego” powstałego w marcu 1957 r. Od 13 grudnia 1981 r. do 1989 pozbawiony możliwości wykonywania zawodu. Nieprzerwanie w latach 1981-1992 prezes Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Lublinie, które działało także w stanie wojennym i po jego zawieszeniu, mimo formalnego zdelegalizowania. Członek lubelskiego Komitetu „Solidarności”. Redaktor „ Wiadomości Diecezjalnych”. Od lipca 1990 redaktor naczelny „Dziennika Lubelskiego”.

Autor trzech publikacji poświęconych obronie Lublina w 1939 r. (Oni bronili Lublina w 1939 r., Lublin 1989, Bronili Lublina. Wrzesień 1939, Lublin 1994, współautor W. Białasiewicz Bronili miasta i honoru, Lublin 2000, swoistej „trylogii” o dziejach 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty w Lublinie (Z Polską w sercu, Lublin 1996, Z Polską na ustach, Lublin 1999, Tylko Polska. Żołnierze Andersa pod wodzą Berlinga, Lublin 2010); monografii obejmującej historię teatru 1944-1974 pt. Jego siła nas urzekła… Szkice i wspomnienia z dziejów lubelskiego teatru, Lublin 1985. Wydał m.in. kilka pozycji historycznych odnoszących się do powstania styczniowego 1863 r. w Lublinie i działań konspiracyjnych oddziałów AK i BCh na Lubelszczyźnie m.in. Na ścieżkach bohaterów…, Lublin 2006 oraz prasoznawczych związanych z lubelskimi mediami. Opracował i wydał w swoim Wydawnictwie GAL zbiór wierszy lublinianki, harcerki z „pokolenia Kolumbów”, Grażyny Chrostowskiej, zamordowanej w 1942 r. wraz z siostrą Apolonią w niemieckim obozie koncentracyjnych Ravensbrück, pt. Jakby minęło już wszystko, Lublin 2002.

Na szczególną uwagę zasługuje Jego aktywność rotariańska. Od 1990 r. był członkiem Lubelskiego Klubu Rotariańskiego (Rotary Club Lublin). Leszek (tego imienia używał najczęściej) Gzella był inicjatorem powstania „Listów Rotariańskich”, pierwszego, regularnego czasopisma rotariańskiego o zasięgu ogólnopolskim, wydawanego w Lublinie i w latach 1991-1999 w jego Komitecie Redakcyjnym. W latach 2004-2005 był pierwszym redaktorem naczelnym „Rotarianina” i wchodził w skład jego Rady Redakcyjnej. Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji w strukturze Dystryktu, uczestniczył w licznych zjazdach, konferencjach, seminariach rotariańskich w kraju i za granicą. Jako doświadczony rotarianin, zaangażował się niezwykle aktywnie w powstanie, a następnie w działalność drugiego w Lublinie Klubu Rotary – Klubu Lublin Centrum. Był częstym gościem spotkań, dzielił się doświadczeniem, służył radą. To właśnie Leszkowi Klub RC Lublin-Centrum zawdzięcza w dużej mierze wieloletnie, bardzo serdeczne kontakty z rotarianami francuskimi, z nieżyjącym już Marcelem Stefańskim i Edwardem Lezonem na czele. Od samego początku miał w Klubie wielu przyjaciół, którzy darzyli Leszka ogromną sympatią. Był „dobrym duchem” Klubu Rotary Lublin Centrum i jego Członkiem Honorowym.                                                                                                         

Odzn.m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Zasługi dla ZHP (1970).

Cześć Jego pamięci…

Stanisław Jan Dąbrowski

Adres do korespondencji:
20-327 Lublin, ul. Wrońska 2
Polska / POLAND
Tel. kontaktowy:
Wojciech Bober tel. +48 575 077 116
sms,WhatsApp

Zobacz nas na Facebook   Facebook logo